<
Trang chủ » Tra từ
plantigrade  
['plæntigreid]
tính từ
  • (động vật học) đi bằng gan bàn chân
danh từ
  • (động vật học) thú vật đi bằng gan bàn chân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt