<
Trang chủ » Tra từ
plant-feeder  
['pla:nt,fidə]
danh từ
  • động vật ăn cỏ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt