<
Trang chủ » Tra từ
plane  
[plein]
danh từ
 • mặt, mặt bằng, mặt phẳng
mặt nghiêng
 • cái bào
đi bằng máy bay
(thuộc ngữ) chuyến bay
 • mặt tinh thể
 • (ngành mỏ) đường chính
 • (nghĩa bóng) trình độ; mức, mức độ
trình độ tư tưởng
trình độ hiểu biết
ở cùng một mức như thú vật, không khác gì thú vật
ngoại động từ
 • bào (gỗ, kim loại...)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằng
san bằng con đường
   • bào nhẵn
nội động từ
 • đi du lịch bằng máy bay
 • ( + down ) lướt xuống, lượn (máy bay)
tính từ
 • hoàn toàn bằng phẳng
một bề mặt bằng phẳng
 • (toán học) phẳng
hình phẳng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt