<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plancher  
danh từ giống đực
 • sàn
đánh xi sàn nhà
sàn toa xe
(giải phẫu) sàn miệng
 • (địa lý; địa chất) đáy
đáy hang
   • (thân mật) đi ra; bị đuổi ra
   • (thân mật) đất liền
   • giá tối thiểu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt