<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plaire  
nội động từ
 • làm vui lòng
việc làm của nó làm cho tôi vui lòng
tìm cách làm vui lòng một nhân vật quan trọng
 • được ưa thích, được yêu mến
nó được bạn bè yêu mến
   • thật dễ thương, thật dễ chịu
động từ (không ngôi)
 • hợp với ý muốn, hợp với sở thích
tôi sẽ làm cái gì hợp với ý muốn của anh
nó chỉ làm việc khi nó thích
   • có trời, tôi đâu có dám
   • tùy ý, cứ việc làm
   • lạy trời phù hộ cho
   • gì ạ?
   • cho phép tôi...; xin lỗi..., xin vui lòng cho...
xin ông vui lòng chuyển cho tôi lọ đường
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt