<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plèvre  
danh từ giống cái
  • (giải phẫu) màng phổi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt