<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pierre  
danh từ giống cái
 • đá
khối đá
rắn như đá
ném đá
quả lê đầy cục cứng như đá
đá vôi
 • (y học) sỏi
người mắc bệnh sỏi
 • bất động sản
đầu tư tiền bạc vào ngành kinh doanh bất động sản
giá bất động sản
 • chân kính (đồng hồ)
   • đóng góp công sức vào
   • thời đồ đá
   • lòng dạ sắt đá
   • yên lặng; trơ ì
   • rất khốn khổ, khổ quá sức
   • làm một được hai; nhất cử lưỡng tiện
   • giá rét lắm
   • buộc tội ai
   • nước chảy chỗ trũng
   • các kiến trúc cổ
   • vô gia cư
   • túng bấn quá
   • phá hết
   • (nghĩa bóng) tuần tự, từng bước
   • điều trở ngại
   • đá thờ
   • đá thử vàng (nghĩa đen) (nghĩa bóng)
   • ngọc
   • đá lăn nhiều thì rên chẳng bám được
   • đặt cơ sở đầu tiên, sáng lập ra
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt