<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pie-grièche  
danh từ giống cái
  • (động vật học) chim bách thanh
  • (thân mật) người đàn bà lắm mồm; con mụ la sát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt