<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
piéger  
ngoại động từ
  • (đánh) bẫy
bẫy chuột
  • (nghĩa bóng) giăng bẫy
hắ đã bị cảnh sát giăng bẫy
  • đặt mìn ngầm (ở nơi nào)
  • gài ngòi bẫy (vào mìn..., để hễ đụng vào là nổ ngay)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt