<
Trang chủ » Tra từ
physics  
['fiziks]
danh từ ( động từ theo sau ở số ít)
  • vật lý học
vật lý học đã có tiến bộ to lớn trong thế kỷ này
vật lý học hạt nhân
các định luật vật lý
vật lý học điện tử
sách giáo khoa vật lý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt