<
Trang chủ » Tra từ
phone  
[foun]
Cách viết khác : telephone ['telifoun]
danh từ
  • (thông tục) điện thoại, dây nói
bảo ai làm gì/ra lệnh gì qua điện thoại
chuông điện thoại đang reo
liên lạc bằng điện thoại
gọi điện thoại
      • đang nói chuyện điện thoại
      • có một cú điện thoại (về một người, một công việc..)
Anh không thể gặp chị ấy bây giờ - chị ấy đang nói chuyện điện thoại
Họ điện thoại cho nhau đã được một tiếng đồng hồ
Anh có điện thoại gọi đến chưa?
động từ
  • gọi điện thoại cho ai
có ai gọi điện thoại không?
tôi sẽ gọi điện thoại cho họ ngay bây giờ
  • ( + in ) gọi điện thoại đến (nhất là chỗ làm việc)
gọi điện thoại báo ốm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt