<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
philosophique  
tính từ
  • triết lý, quân tử
thái độ quân tử khinh tiền tài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt