<
Trang chủ » Tra từ
phi nghĩa  
[phi nghĩa]
  • unjust; unrighteous
An unjust war
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt