<
Trang chủ » Tra từ
phiêu lưu  
[phiêu lưu]
  • to venture
To venture into the woods
To venture into politics
To do something out of a love of adventure
  • chancy; risky; hazardous; adventurous
Accepting such a project is a bit risky
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt