<
Trang chủ » Tra từ
phỉ báng  
[phỉ báng]
  • to defame; to libel
To sue somebody for libel
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt