<
Trang chủ » Tra từ
phần trăm  
[phần trăm]
  • per cent
Thirty per cent
20% below average/normal
  • percentage
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt