<
Trang chủ » Tra từ
phản chiếu  
[phản chiếu]
  • to reflect
The reflection of light
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt