<
Trang chủ » Tra từ
phải chăng  
[phải chăng]
  • (nói về giá cả) reasonable
  • is it true that ...?
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt