<
Trang chủ » Tra từ
phạt tù  
[phạt tù]
  • to punish by imprisonment
Such offences must be punished by imprisonment
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt