<
Trang chủ » Tra từ
phương trình  
[phương trình]
  • (toán học) equation
The greatest n is the degree of the equation
Differential/integral equation
To solve an equation
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt