<
Trang chủ » Tra từ
phương tiện  
[phương tiện]
  • means; medium; (nghĩa bóng) vehicle
This weekly is merely a vehicle for governmental propaganda
Television is a powerful medium in education
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt