<
Trang chủ » Tra từ
phúc  
[phúc]
  • blessing
What a blessing!; What a godsend!
  • good luck; good fortune
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt