<
Trang chủ » Tra từ
phóng lao  
[phóng lao]
  • to throw the javelin
He threw the javelin 80m
      • Javelin-throwing
      • Javelin-thrower
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt