<
Trang chủ » Tra từ
phí tổn  
[phí tổn]
  • charge; cost; expense
To bear/incur expenses
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt