<
Trang chủ » Tra từ
phân phối  
[phân phối]
  • to allot; to allocate; to distribute
  • allocation; distribution
Internal distribution
Planned distribution
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt