<
Trang chủ » Tra từ
phân kỳ  
[phân kỳ]
  • (từ cũ, văn chương) to part; to separate
How heart-rending is the parting moment !
  • (vật lý) to diverge
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt