<
Trang chủ » Tra từ
phân chia  
[phân chia]
động từ.
  • separate, detach, divide up, partition
political division
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt