<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
peuple  
danh từ giống đực
 • dân tộc
dân tộc du cư
ngôn ngữ của một dân tộc
dân tộc Việt Nam
 • nhân dân; dân chúng, quần chúng
phục vụ nhân dân
con em nhân dân
được lòng quần chúng
tiếng nói của quần chúng
 • bình dân
bình dân và quí tộc
xuất thân từ tầng lớp bình dân
người xuất thân từ tầng lớp bình dân
 • (văn học) đám
đám người quấy rầy
 • (nghĩa bóng) đàn, bầy
đàn chim
   • người Do Thái
   • những tầng lớp thấp hèn trong xã hội
tính từ ( không đổi)
 • bình dân
những cử chỉ hết sức bình dân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt