<
Trang chủ » Tra từ
persuasive  
[pə'sueisiv]
tính từ
  • có sức thuyết phục, khiến nghe theo
một cách cư xử có sức thuyết phục
những lý lẽ đủ sức thuyết phục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt