<
Trang chủ » Tra từ
persuade  
[pə'sweid]
ngoại động từ
  • thuyết phục
thuyết phục ai làm gì
  • làm cho tin
tin chắc rằng
làm cho ai tin cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt