<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
personnage  
danh từ giống đực
  • nhân vật
một nhân vật có thế lực
nhân vật quan trọng
nhân vật trung tâm
nhân vật lịch sử
nhân vật sân khấu
  • nhân vật (trong một vở kịch, bộ phim...)
nhân vật chính
  • con người
một con người kì quặc
  • người
những người trong một bức tranh
      • (sân khấu) nhập vai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt