<
Trang chủ » Tra từ
permission  
[pə'mi∫n]
danh từ
  • sự cho phép, sự chấp nhận; giấy phép
với sự rộng lượng cho phép của ông (nếu ông cho phép)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt