<
Trang chủ » Tra từ
perishable  
['peri∫əbl]
tính từ
  • có thể bị diệt vong; có thể chết
  • có thể bị tàn lụi, có thể bị héo rụi
  • dễ thối, dễ hỏng (rau, hoa quả...)
thức ăn dễ ôi thiu cần phải giữ trong tủ lạnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt