<
Trang chủ » Tra từ
perfection  
[pə'fek∫n]
danh từ
  • sự hoàn thành, sự hoàn chỉnh, sự hoàn thiện
  • sự tuyệt mỹ, sự tuyệt hảo
  • lý tưởng; chất lượng cao nhất, tình trạng tốt nhất
  • người hoàn toàn, người hoàn hảo, vật hoàn hảo
  • ( số nhiều) tài năng hoàn hảo, đức tính hoàn toàn
      • một cách hoàn hảo, đúng ở độ cần thiết
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt