<
Trang chủ » Tra từ
perfect  
['pə:fikt]
[pə'fekt]
tính từ
  • hoàn toàn, đầy đủ
người hoàn toàn xa lạ
sự giống hoàn toàn, sự giống hệt
chuyện hoàn toàn vô lý
một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo
  • lý tưởng nhất, tốt nhất; hoàn hảo
một bữa ăn cực ngon
  • hoàn chỉnh; đúng, chính xác
một vòng tròn hoàn chỉnh
một bản sao đúng
  • (ngôn ngữ học) hoàn thành
thời hoàn thành
tội ác hoàn thành (không bao giờ tìm thấy tội phạm)
  • thành thạo
thành thạo trong công việc
danh từ
thời hiện tại hoàn thành
thời quá khứ hoàn thành
ngoại động từ
  • làm cho hoàn thiện, làm cho thành thạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt