<
Trang chủ » Tra từ
per  
[pə:]
giới từ
  • (dùng để diễn đạt tỉ lệ, giá...) cho mỗi (đơn vị thời gian, chiều dài...)
mỗi người
60 đô la mỗi ngày
45 vòng mỗi phút
100 miles per hour
100 dặm một giờ
  • bởi, bằng, qua (phương tiện, công cụ)
bằng tàu thuỷ
bằng xe lửa
qua bưu điện
  • do (ai làm, gửi...), theo
per Mr . Smith
do ông Xmít gửi
( (viết tắt) của per proc ; per pro ; p . p) theo quyền được uỷ nhiệm; thừa lệnh
do bản thân mình, tự bản thân mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt