<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
penser  
nội động từ
 • tư duy, suy nghĩ
nói không suy nghĩ
 • nghĩ
chỉ nghĩ đến mình
nó nghĩ như tôi
nghĩ tới mẹ
anh đang nghĩ gì vậy?
đừng nghĩ đến điều đó nữa (hãy quên chuyện đó đi)
 • có ý định
có ý định ra đi
 • coi chừng, để ý đến
anh có kẻ thù đấy, phải coi chừng mình
   • còn nhiều việc quan trong hơn để bận tâm
   • khiến phải suy nghĩ
   • quan điểm riêng, ý kiến cá nhân
   • gợi, gợi nhớ
   • chẳng nghỉ đến gì cả, tư tưởng hoàn toàn thoải mái
   • không phải vì thế mà không nghĩ đến
   • có ý định xấu
   • nói lên ý nghĩ
   • không phải thế đâu!
ngoại động từ
 • định
định ra đi
 • nghĩ
nghĩ gì nói ra hết
nghĩ một vấn đề
tôi nghĩ là có thể thành công
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt