<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pensée  
danh từ giống cái
 • tư duy; sự suy nghĩ
 • ý nghĩ, ý tưởng; tư tưởng
nói trái ý nghĩ
đoán ý nghĩ của ai
trong tư tưởng ai
tư tưởng chính trị
La pensée de Marx
tư tưởng của Mác
 • ý kiến; ngụ ý, dụng ý
tôi đồng ý với ý kiến của các anh
nắm được dụng ý của tác giả
 • ý định
có ý định ra đi
 • sự tưởng nhớ
sự tưởng nhớ người vắng mặt
 • ( số nhiều) mơ mộng
chìm đắm trong mơ mộng
 • châm ngôn
Les pensées de Pascal
các châm ngôn của Pa-xcan
   • trong ý nghĩ, trong tư tưởng
   • đi guốc trong bụng ai
   • nảy ra trong ý nghĩ
danh từ giống cái
 • (thực vật học) cây hoa bướm, cây hoa păng xê
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt