<
Trang chủ » Tra từ
pendant  
['pendənt]
danh từ
 • mặt dây chuyền
 • miếng thủy tinh (trang trí đèn treo nhiều ngọn)
 • (hàng hải) cờ hiệu (trên cột buồm) (như) pennant
 • (hàng hải) cờ đuôi nheo
 • vật giống, vật đối xứng
là vật đối xứng của...
 • vật được treo
 • trang sức đeo lòng thòng; vòng; hoa tai; đèn treo
 • giá treo
 • sự treo
 • dây móc thòng lọng
 • đèn điện treo (từ trần)
 • bộ phận phụ
tính từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt