<
Trang chủ » Tra từ
payment  
['peimənt]
danh từ
  • sự trả tiền, số tiền trả; sự bồi thường, tiền bồi thường
đã nhận đủ số tiền
  • (nghĩa bóng) việc trả công, việc thưởng phạt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt