<
Trang chủ » Tra từ
paye  
[,pi: ei wai 'i:]
danh từ
  • (viết tắt) của pay-as-you-earn (cách đánh thuế theo thu nhập); chế độ lấy bớt tiền thuế trước khi nhận lương
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt