<
Trang chủ » Tra từ
payable  
['peiəbl]
tính từ
  • có thể trả, phải trả
trả cho người cầm giấy
  • có lợi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt