<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pavillon  
danh từ giống đực
 • đình, đình tạ
 • chòi
chòi săn
 • (kiến trúc) toà, cánh, chái (trong một ngôi nhà)
toà giữa
 • vành (tai)
 • loa
loa kèn trompet
 • (tôn giáo) khăn phủ (bình, bánh thánh...)
 • cờ hiệu; cờ
cờ hiệu đô đốc
cờ đen (của bọn cướp biển)
 • (từ cũ; nghĩa cũ) lều vải (của quân đội)
   • nhượng bộ ai, chịu thua ai
   • nhượng bộ ai, chịu thua ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt