<
Trang chủ » Tra từ
patriotism  
['pætriətizəm]
danh từ
  • chủ nghĩa yêu nước, lòng yêu nước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt