<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
patrie  
danh từ giống cái
  • tổ quốc
lòng ái quốc
cho hồi hương, trả về nước
hi sinh cho tổ quốc
  • quê hương
Thanh Hoa est la patrie du roi Lê Lợi
Thanh Hoá là quê hương của vua Lê Lợi
  • xứ sở
xứ sở của những nghệ sĩ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt