<
Trang chủ » Tra từ
pat  
[pæt]
danh từ
 • cái vỗ nhẹ; tiếng vỗ nhẹ; vật dẹp
 • khoanh bơ nhỏ, lát bơ nhỏ; một cục nhỏ
ngoại động từ
 • vỗ nhẹ, vỗ về
vỗ nhẹ vào lưng ai
 • (viết tắt) của patent (bằng sáng chế (số))
Pat 1 230 884
bằng sáng chế số 1230884
 • vỗ cho dẹt xuống
   • khen ngợi ai/tự khen mình
nội động từ
 • ( + upon ) vỗ nhẹ (vào)
phó từ
 • đúng lúc
câu trả lời đến đúng lúc
 • rất sẵn sàng, ngay tức khắc
   • đã nhớ hoặc biết rất rõ cái gì
cô ấy biết rất rõ các qui tắc
   • không đổi quân bài (đánh bài) xì
   • (nghĩa bóng) giữ vững lập trường; bám lấy quyết định đã có
tính từ
 • đúng, chính xác, thích hợp
 • nhanh nhẩu, liến thoắng
 • rất sẵn sàng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt