<
Trang chủ » Tra từ
passport  
['pɑ:spɔ:t]
danh từ
  • hộ chiếu
  • (nghĩa bóng) cái đảm bảo để thực hiện được (cái gì)
cái duy nhất đảm bảo cho thành công là lao động tích cực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt