<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
passif  
tính từ
  • thụ động, bị động
sự phòng thủ thụ động
bị động trước tình hình
(ngôn ngữ học) dạng bị động của động từ
danh từ giống đực
  • tài sản nợ, tiêu sản
tài sản nợ trong di sản
  • (ngôn ngữ học) dạng bị động
phản nghĩa Actif
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt