<
Trang chủ » Tra từ
passement  
['pa:smənt]
danh từ
  • tấm thêu/ren
ngoại động từ
  • trang trí bằng tấm thêu, tấm ren
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt