<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
passed  
['pa:st]
tính từ
  • hợp qui cách (thi cử, ứng tuyển)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt